لیست مدارک:
۱) کپی صفحه اول شناسنامه دارای مهر “کپی برابر اصل” (درصورت داشتن توضیحات شناسنامه کپی صفحه توضیحات)
۲) کپی پشت و رو کارت ملی دارای مهر “کپی برابر اصل”
۳) مدارک شغلی (یکی از موارد زیر)
۳-۱) در صورت داشتن جواز کسب کپی جواز کسب دارای مهر “کپی برابر اصل” و دارای تاریخ اعتبار
۳-۲) تصویر سند مالکیت تجاری / اجاره نامه تجاری / سرقفلی با کد رهگیری دارای مهر “کپی برابر اصل”
۳-۳) فرم استشهاد محلی (مهر فروشگاه و اثر انگشت الزامی است)
۴) دریافت تایید حساب و شبا حساب همراه با مهر بانک و یا کپی دفترچه حساب بانک
۵) کپی قبض تلفن / برق / آب / گاز از محل اعلام شده(دارای کد پستی) و مهر “کپی برابر اصل”
۶) تکمیل فرم سه برگی قرارداد همراه با مهر فروشگاه (اثر انگشت) و امضا نماینده
۷) تکمیل فرم درخواست پایانه فروش