در صورت داشتن مشکلات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری با شماره پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمائید.

در صورت داشتن هرگونه مغایرت مالی، عدم واریز وجه، دیرکرد واریز وجه با شماره پشتیبانی مالی تماس حاصل فرمائید.